Odkaz na táborové foto :-) 

http://sathava2010.rajce.idnes.cz/

 

 

TÁBOR 2020

 

Kdo jsou Vaši Avengers

TABLO AVENGERS

 

 

Tábor probĕhne v termínu, tak jak je naplánovaný. Platby zasílejte na uvedený úet. Fakturu vystavím na vyádání.

 

Informace Vám zašlu do email.

 

Tĕšíme se na Vás. S pozdravem Danka a kolektiv.

25.5. 2020 AKTUALIZOVÁNO

Pihlašování bylo spuštno 24.1.2020

od 00:00 do 23:59 hodin.

 

 KAPACITA TÁBORA JE ZCELA ZAPLNNA

aktualizováno dne 24.1.2020 v 22:00 hodin

 

Tak jako kadý rok v tuto dobu zaínáme pipravovat tábor na letošní rok.

Pihlášky budou k dispozici na webovkách od 15.1.2020.

Vyplnné pihlášky zasílejte elektronicky dne 24.1.2020 na email: Hojada.s@seznam.cz

Tšíme se na Vás.

S pozdravem Danka a celý kolektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODKOVÁNÍ VÁM VŠEM.

TÁBOR 2019

Pátelé, kamarádi!

VŠEM RODIM, PÁTELM, KAMARÁDM A BLÍZKÝM.

 

Váené maminky, tatínkové, babiky, ddové a všichni rodinní píslušníci.

Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou velice podkovala za pjení Vašich dtí, za neopomenutelnou podporu a za Vaši spolupráci.

Kdyby toti nebylo Vás a Vašich dtí, tak by naše práce nemla vbec ádný smysl.

Díky Vám a Vašim dtem se toti i my meme promnit na tch pár dní v dti a meme si hrát a uívat si radosti, smíchu a rzných dobrodruství spolen s nimi.

Je pro nás velikou odmnou práv ten jejich smích a radost a ádné slovo ani "dkuji" to neme nahradit.

Hlavn Vám, rodim, patí od nás veliké "DKUJEME".

Za Vaši podporu a úasné dopisy na "Cancáku" a celkov za spolupráci.

Závrem bych Vám všem chtla popát krásný zbytek léta, hodn štstí, zdraví, radosti, smíchu a splnní všech sn a pání a ji te se z prázdné, tiché táborové základny tším na píští rok.

S pozdravem Danka a mj celý úasný tým :-)

 

DEN PATNÁCTÝ 24.8.2019

Dopoledne dti dobalily své vci, poklidily si na chatikách a probíhalo louení a poslední vyprávní. Po slavnostním nástupu byla sejmuta státní vlajka za zvuku státní hymny a dti se rozjely do vašich náruí. Píští rok se tšíme na vidnou.

 

24.8.2018 DEN TRNÁCTÝ

DEN TRNÁCTÝ 23.8.2019

Dnes dopoledne probhla poslední etapa celotáborové hry, kdy pravké týmy mly poslední šanci zhodnotit své jmní.

Následn probhlo slavnostní vyhlášení celotáborové hry, byly rozdány odmny a rozdlen táborový poklad.

Po obd nastal smutný úklid tábora a balení.

Po veerním nástupu, na kterém byli táborníci pasování na staré táborové páky a táborové veterány, byla rozluková diskotéka, která je ješt stále v plném proudu. :-D

 

DEN TINÁCTÝ 22.8.2019

Dnešek byl tak trochu jiný. Dopoledne vyrazily cetehové týmy na nejdleitjší závrenou etapu celotáborové hry "Pravk útoí". Týmy šly po speciální map a vyhledávaly materiál, ze kterého mohly vytvoit výrobky, které pak mohly zúroit za velké mnoství bod a v co nejkratším ase se vrátit do tábora. Bhem hledání, se všechny týmy vrátily na obd, ke kterému jsme mli kvtákovou polévku a rajsou omáku s tstovinou a maso.

Po obd vyrazily dti za dalším hledáním. Ped veeí se podailo dohrát etapovou hru a dti se sešly u dobré veee. K té jsme mli zapeené tstoviny.

Vzhledem k náronosti závrené etapy, byla vyhlášená dívjší veerka a všechny dti spokojen ulehly do svých postýlek k zaslouenému odpoinku.

I my vám všem pejeme dobrou noc.

 

DEN DVANÁCTÝ 21.8.2019

Dnešní dopoledne bylo opt v duchu oddílového programu, kdy pod vedením oddílových vedoucích dti vyrábly rzné výrobky z pírodnin, modurit a dalších zde dostupných materiál. Po dopoledním programu dorazily oddíly do tábora, kde na n ekal výborný obd. Mli jsme Gnocchi s kuecím masem, se špenátem a sýrem a samozejm výbornou polévku.

Po obd byl odpolední klid, sportovní hodinka a probhlo velké utkání mezi vedoucími a dtmi ve fotbale a pehazované.

Následovala další etapa celotáborové hry "Praponorky", kde dti svádly pravké bitvy a bojovaly jako o ivot. Pedvádly neskutená kouzla a neuvitelné výkony. Po etapovce byla veee, ke které jsme mli zapeené francouzské brambory. Potom byl tradin veerní nástup a pak odveta v utkáních. Razili jsme heslo, e není dleité vyhrát, ale zúastnit se a sportovci i fanoušci si to náleit uili. Pak rychlá sprcha a hurá do pelíšk. Dobrou noc vám všem.

DEN JEDENÁCTÝ 20.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne vyrazily tyi oddíly na výlet do Sázavy, kde opt utrácely vaše penízky. Dti pišly nadšené a spokojené. Ostatní oddíly, které ji na výlet byly, mly oddílový program dle svých vedoucích.

Po obd, ke kterému jsme mli hovzí polévku s játrovými knedlíky a bramborovou kaši s rybími prszy, byl opt zaslouený polední klid.

Po poledním klidu nás navštívili kolegové z oddlení sluební hipologie Policie hlavního msta Prahy, kteí nám ukázali, jak krásn nás umí bránit kon a jak probíhá jejich výcvik.

Po té byla další etapa celotáborové hry, pi které si kmeny vyrábly zuby a kmenové odvy.

Po ukonení etapy byla veee, ke které jsme mli roštnou s rýí. Pak byl veerní nástup, vyhodnocení etapovky a pak píprava na veerní tanení sout.

Pi tanení souti tanení páry tanily jako o ivot a porotci byli velmi písní. Vyhráli nejlepší z nejlepších. Nyní u jsou všichni ve svých pelíšcích a sní svj sladký sen.

Pejeme vám i my sladké sny.

 

DEN DESÁTÝ 19.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnešní den byl opt super. Dti se dopoledne vnovaly rznorodému oddílovému programu, stavly bunkry v lese, probíhaly rzné hry a tábornické dovenosti.

Po dopolením programu byl dobrý obd, ke kterému byla bramboraka a guláš s knedlíkem. Po nm byl polední klid a po poledním klidu další etapa celotáborové hry nesoucí název "Od rána do noci". Dti si vyrábly pravká camrátka, pi kterých se zdokonalovaly. Bylo spousty legrace a zajímavých výkon.

Po ukonení odpoledního zamstnání byla veee, ke které jsme mli domácí hamburgery. Mc Donald by nám závidl:-D

Po veerním nástupu probhlo spoustu sportovních utkáních a her. Po nich se dti odebraly na hygienu a uloily se k zaslouenému spánku. Dobrou noc.

 

DEN DEVÁTÝ 18.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne byl pestrý oddílový program, kdy dti opt získávaly rzné tábornické dovednosti. Po obd, ke kterému jsme mli luxusní svíkovou s domácím knedlíkem a kuecí vývar, bylo místo poledního klidu a sportovní hodiny ktní nových pralovík i pralovk, aby z nich byli plnohodnotní neandrtálci Sázavského typu.

Po ukonení ktní byla další etapa celotáborové hry. Dti se vydaly na Kudlv šílený pravký bh - Kudlebák :-)

Po veerním nástupu byl tématický veer "ZOO" aneb Prasázavské Pradisko. Jídelnou se nám potulovala zvíata všech druh a byla zde v naprosté  symbióze. Po diskotéce se dti odebraly do svých postýlek, snít svj táborový sen.

Dobrou noc vám všem.

 

DEN OSMÝ 17.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopolodne probhla táborová praolympiáda. Probhlo slavností zahájení praolympijských her, kde byla za zvuku praolympijské hymny vstyena olympijská vlajka, byl zapálen praolympijský ohe a sloen praslib sportovc a rozhodích. Praolympionici pedvádli neuvitelné pravýkony ve všech pradisciplínách. Prarozhodí i prasporotovci dodrovali prachování fayr play.

Odpoledne byla táborová Sázavická prapou, kdy pradti chodily po praatrakcích, na kterých získávaly Sázavické pradolary, za které si mohly v Prasázav v prakonzumu nakoupit rzné pradobroty.

Po veerním pranástupu probhlo slavnostní pravyhlášení výsledk praolympiády, byly rozdány pradiplomy a pramedaile.

Veer šly dtiky spokojen spinkat a snít o svých medailových pravýkonech.

Dobrou noc vám všem.

 

DEN SEDMÝ 16.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dneší den byl opt bájený. Dopoledne probíhal rznorodý oddílový program v Pravkých Sázavských lesích. Po programu se oddíly vrátily do tábora na obd, ke kterému jsme mli kuecí plátek zapeený se sýrem s bramborem a okovou polévku. Po obd byl odpolední klid a po nm probhla sportovní hodinka.

Po odpolední svain byla další etapa celotáborové hry "ádní kmen", kdy se neandrtálské kmeny  vydaly na lov a uily se základním pravidelm lovc a sbra.

Po odpoledním programu byla veee, ke které byly sázavské špagety. Po veei byl vzhledem k poasí náhradní program a to byla diskotéka.

Po programu probhla hygiena a po ní se dti uloily ke sladkému spánku.

Dobrou noc a sladké sny i vám.

 

Den šestý 15.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnešní dopoledne byl oddílový program plný táborových dovedností.

Po dopoledním programu šly oddíly na obd, ke kterému jsme mli hovzí polévku s kapáním a bramborový knedlík, špeno, úzo. Naše kuchyn mla opt veliký úspch. Po poledním klidu a sportovním odpoledni byla další etapa celotáborové hry "Výroba z hlíny".

Po odpoledním programu byla veee, ke které byla krupicová kaše.

Po veei byl veerní nástup a po nm program po oddílech. Pi nm probíhala spousta sportovních a soutních klání a všude bylo plno radosti a dtského smíchu. Je nám tady moc fajn.

Dobrou noc a sladké sny :-D

 

Den pátý 14.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnešní den byl oproti jiným výjimený. Dnes ráno všechny dti vyrazily podle pidlených pravkých map do ty rzných míst na celodenní výlet. Zabalily si do batk vci potebné, vetn svái, obda a pitíek a vydaly se za dobrodrustvím.

1. a 2. oddíl šly do Hulic, zde navštívily Velí svt, kde se staly ony samy velikami ve velikém úlu. Poté si vyrobily samy svíku a pak je ekalo plnní úkol. Tam i zpt jely vlákem a kousek šly procházkou.

3. a 4. oddíl jely vlakem do Týnce nad Sázavou, kde navštívily zámek a vydaly se do ve za netopýry. Cestou zpt šly pšky do eran, odkud jely vlakem a  do Samopší.

5. a 6. oddíl jel vlakem do Krhanic, odkud šly pšky do Štoly Halíe. Po návštv štoly vyrazily pšky do Kamenného Pívozu, odkud jely vlakem zpt.

7. , 8. a 9. oddíl, jakoto mazáci :-), šli na prohlídku na rozhlednu Špulka. Tam i zpt šli procházkou.

Všichni dorazili plní záitk na veei, ke které jim naše kuchyn pipravila kuecí ízek s americkým bramborem.

Po veei byl oddílový program a následoval zaslouený odpoinek.

Dobrou noc všem.

 

Den tvrtý 13.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne probhl pestrý oddílový program jako pravké souboje, honba mamut, tba pesliek, bramborová štafeta a další. Po obd byl polední klid a po nm sportovní hodinka. Po sportovní hodince probhla další etapa celotáborové hry: "Jak to bylo v pravku". Dti si vyrábly oštpy, pazourky a další náiní na zajištní obivy. Šlo jim to moc hezky. Po veei byl veerní nástup a po nm píprava na zítejší celodenní výlet.

Te u spokojen spinkají a tší se na ráno.

 

Pejeme vám dobrou noc :-D

 

Den tetí 12.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne byl oddílový program zamený na tábornické dovednosti.

Po obd, ke kterému byla esneka a brambory s obalovaným kvtákem, byl polední klid a vzhledem k poasí náhradní mokrý program, kdy jsme se sešli všichni v našem táborovém kin a pustili jsme si tématický filmeek k celotáborové he.

Po odpolední svain byla další etapa celotáborové hry, kdy si dti vyrábly pravké lovecké náiní a náiní na lov mamut.

Po veei byl veerní nástup. Veer si dti vytváely názvy tým a strategie k lovu.

Všechna díátka jsou v poádku, spokojená, baští a dodrují pitný reim :-)

Pejeme Vám dobrou noc a sladké sny. :-D

 

Den druhý 11.8.2019

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne probhla první etapa celotáborové hry, jedna z nejoblíbenjších, zvaná "Prjmy". Dti opt pedvedly úasné výkony, dokonce byl vytvoen nový táborový rekord. Výkony byly náleit ocenny. Co zde Vaše díátka baští, Vám náš fotograf dává kadý den na raje. Fotky se vzhledem k mnoství vkládají v prbhu celého dne. Dtem chutná, baští jak o ivot, e pomalu na dospláky nezbývá :-D

Po veei bylo vyhodnocení her a po veerním nástupu bylo seznamovací disko.

Te u jsou všechny ratolesti ve svých pelíšcích a sní o zítejších hrách.Tak dobrou noc a zítra zase písnu. :-D

 

Den první 10.8.2019

Pátelé, kamarádi!

Jsme v poádku na naší táborové základn. Cesta byla naprosto klidná a pohodová. Díátka jsou ubytovaná a vybalená. Postupn se seznamují s okolím a novými kamarády. Kdy bylo vybaleno a pestalo pršet, vyrazily oddíly na przkum zdejších les. Te práv stojí ve front na veei, kterou nám nachystala naše bájená kuchyn :-) Všechny Vás moc zdravíme a doufáme, e odpoíváte :-)

 

 

 

V odkazu "stáhte si" máte ke staení potebné dokumenty na letní tábor vetn seznamu vcí, které by táborníkovi na táboe nemly chybt.

 

Letošní téma celotáborové hry je "LOVCI MAMUT".

Platbu za tábor je nutné poslat do 31.5.2019 na úet uvedený na levé ásti pihlášky.

 

 

 

 

 

!!!PIHLAŠOVÁNÍ BYLO UKONENO!!!

!!!KAPACITA TÁBORA JE ZCELA NAPLNNA!!!

AKTUALIZOVÁNO DNE 26.1.2019 V 20:07 HODIN

 

Pihlašování na letošní tábor Sathava 2019 bude spuštno 24.1.2019, pihlášky najdete na stránkách v odkazu "Stáhnte si".

Pihlášky zasílejte ádn vyplnné na email: Hojada.s@seznam.cz

Pijetí táborníka se odvíjí podle poadí ádn vyplnné závazné pihlášky!!!

Tšíme se na vás Danka a kolektiv

 

 

 

 

Pání do nového roku 2019

Peji všem v novém roce 2019 hodn štstí, zdraví, pohody, lásky a úspch a tším se s Vámi všemi na vidnou a na spolupráci.

 

 

 

 

Víkenák

Ahoj kamarádi.

Ve dnech od 14.9.2018 od 18:00 hodin  do 16.9.2018 se koná na naší táborové základn tradiní víkenák. Pokud ti v letošním roce bylo nebo bude 13 a více let, jsi srden zván.

Cena víkendu je 850,- K. V cen je zahrnuta strava, pitný reim a ubytování. Zaíná se pátkem veeí, pak druhá veee. V sobotu snídan, sváa, obd, sváa a veee, druhá veee. Nedle snídan, sváa a obd.

Píjezd na tábor je v pátek kolem 18:00 hodiny a odjezd je v nedli kolem 13:00 hodiny.

Doprava na tábor je jako kadý rok vlastní. Proto hezky popros rodie, aby t za námi odvezli.

S sebou: Spacák, prostradlo, deku, polštáek, hygienu, teplé obleení, nepromokavé boty a bundu. Spoáry, ponoky, triko, tepláky/maskáe, mikinu/svetr, šátek a co uznáš za vhodné.

Prosím o pihlášení nejpozdji do 7.9.2018 mailíkem.

Dkuji. Tšíme se na vidnou.

S pozdravem Danka a kolektiv.

AUTOBUSY PRÁV OPUSTILY TÁBOROVOU ZÁKLADNU SMREM NA PRAHU.

12:20 HODIN

 

 

 

VŠEM RODIM, PÁTELM, KAMARÁDM A BLÍZKÝM.

 

Váené maminky, tatínkové, babiky, ddové a všichni rodinní píslušníci.

Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou velice podkovala za pjení Vašich dtí, za neopomenutelnou podporu a za Vaši spolupráci.

Kdyby toti nebylo Vás a Vašich dtí, tak by naše práce nemla vbec ádný smysl.

Díky Vám a Vašim dtem se toti i my meme promnit na tch pár dní v dti a meme si hrát a uívat si radosti, smíchu a rzných dobrodruství spolen s nimi.

Je pro nás velikou odmnou práv ten jejich smích a radost a ádné slovo ani "dkuji" to neme nahradit.

Hlavn Vám, rodim, patí od nás veliké "DKUJEME".

Za Vaši podporu a úasné dopisy na "Cancáku" a celkov za spolupráci.

Závrem bych Vám všem chtla popát krásný zbytek léta, hodn štstí, zdraví, radosti, smíchu a splnní všech sn a pání a ji te se z prázdné, tiché táborové základny tším na píští rok.

S pozdravem Danka a mj celý úasný tým :-)

 

25.8.2018 DEN PATNÁCTÝ

Dopoledne dti dobalily své vci, poklidily si na chatikách a probíhalo louení a poslední vyprávní. Po slavnostním nástupu byla sejmuta státní vlajka za zvuku státní hymny a dti se rozjely do vašich náruí. Píští rok se tšíme na vidnou.

24.8.2018 DEN TRNÁCTÝ

Dnes dopoledne probhlo slavnostní vyhlášení celotáborové hry rozdání odmn a rozdlování pokladu. Po obd nastal smutný úklid tábora a balení.

Veerním programem byla závrená diskotéka plná emocí a slz. Ale i tak jsme si to bájen uili.

23.8.2018 DEN TINÁCTÝ

 

Dnešek byl tak trochu jiný. Dopoledne vyrazily cetehové týmy na nejdleitjší závrenou etapu celotáborové hry "Voldemort útoí". Týmy šly po speciální map a vyhledávaly viteály, kterých se musely zmocnit a v co moná nejlepším ase se vrátit zpt do tábora. Bhem hledání viteál, se všechny týmy vrátily na obd, ke kterému jsme mli kvtákovou polévku a rajsou omáku s knedlíkem a maso.

Po obd vyrazily dti za dalšími viteály. Ped veeí se i pes nepíze poasí podailo dohrát etapovou hru a dti se sešly u dobré veee. K té jsme mli bramorovou kaši s rybími prsty.

Vzhledem k náronosti závrené etapy, byla vyhlášená dívjší veerka a všechny dti spokojen ulehly do svých postýlek k zaslouenému odpoinku.

I my vám všem pejeme dobrou noc.

 

 

22.8.2018 DEN DVANÁCTÝ

Dnešní dopoledne bylo opt v duchu oddílového programu, kdy pod vedením oddílových vedoucích dti vyrábly rzné výrobky z pírodnin, modurit a dalších zde dostupných materiál. Po dopoledním programu dorazily oddíly do tábora, kde na n ekal výborný obd. Mli jsme Gnocchi s kuecím masem, se špenátem a sýrem a samozejm výbornou polévku.

Po obd byl odpolední klid, sportovní hodinka a probhlo velké utkání mezi vedoucími a dtmi ve fotbale a pehazované.

Následovala další etapa celotáborové hry "Ten, o kom se nemluví", kde dti kouzlily jako o ivot. Pedvádly neskutená kouzla a neuvitelné výkony. Po etapovce byla veee, ke které jsme mli zapeené francouzské brambory. Potom byl tradin veerní nástup a pak odveta v utkáních. Razili jsme heslo, e není dleité vyhrát, ale zúastnit se a sportovci i fanoušci si to náleit uili. Pak rychlá sprcha a hurá do pelíšk. Dobrou noc vám všem.

 

 

 

 

21.8.2018 DEN JEDENÁCTÝ

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne vyrazily tyi oddíly na výlet do Sázavy, kde opt utrácely vaše penízky. Dti pišly nadšené a spokojené. Ostatní oddíly, které ji na výlet byly, mly oddílový program dle svých vedoucích.

Po obd, ke kterému jsme mli hovzí polévku s játrovými knedlíky a kuecí pírodní masíko s bramborem, byl opt zaslouený polední klid.

Po poledním klidu následovalo sportovní odpoledne a po nm sváa. Po té byla další etapa celotáborové hry "Pobertv plánek". Zde cetehové týmy plnily spoustu sázavických úkol a snaily se dosáhnout tch nejlepších výsledk.

Po ukonení etapy byla veee, ke které jsme mli roštnou s rýí. Pak byl veerní nástup, vyhodnocení etapovky a pak píprava na veerní tanení sout.

Pi tanení souti tanení páry tanily jako o ivot a porotci byli velmi písní. Vyhráli nejlepší z nejlepších. Nyní u jsou všichni ve svých pelíšcích a sní svj sladký sen.

Pejeme vám i my sladké sny.

 

 

20.8.2018 DEN DESÁTÝ

Pátelé, kamarádi.

Dnešní den byl opt super. Dti se dopoledne vnovaly rznorodému oddílovému programu, stavly bunkry v lese, probíhaly rzné hry a tábornické dovenosti.

Po dopolením programu byl dobrý obd, ke kterému byla bramboraka a obalovaný kvták s bramborem. Po nm byl polední klid a po poledním klidu další etapa celotáborové hry nesoucí název "Nymbus 2000". Dti si vyrábly košata, na kterých pak závodily v létání. Bylo spousty legrace a zajímavých výkon. Nebe bylo plné zajímavých létajících stroj :-D

Po ukonení letového provozu byla veee, ke které jsme mli domácí hamburgery. Mc Donald by nám závidl:-D

Po veerním nástupu probhlo spoustu sportovních utkáních a her. Po nich se dti odebraly na hygienu a uloily se k zaslouenému spánku. Dobrou noc.

 

19.8.2018 DEN DEVÁTÝ

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne byl pestrý oddílový program, kdy dti opt získávaly rzné tábornické dovednosti. Po obd, ke kterému jsme mli luxusní svíkovou s domácím knedlíkem a kuecí vývar, byl odpolední klid a sportovní hodinka.

Po ukonení sportovních aktivit byla další etapa celotáborové hry. Dti se vydaly pes Chloupka, áblovo osidlo, lov klí a kouzelnické šachy pro kámen mudrc.

Po veerním nástupu byl tématický veer "Rej kouzelnic a kouzelník" aneb Sázavické Disko. Po diskotéce se dti odebraly do svých postýlek, snít svj táborový sen.

Dobrou noc vám všem.

 

18.8.2018 DEN OSMÝ

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoloden probhla táborová olympiáda. Probhlo slavností zahájení olympijských her, kde byla za zvuku olympijské hymny vstyena olympijská vlajka, byl zapálen olympijský ohe a sloen slib sportovc a rozhodích. Olympionici pedvádli neuvitelné výkony ve všech disciplínách. Rozhodí i sporotovci dodrovali chování fayr play.

Odpoledne byla táborová Sázavická pou, kdy dti chodily po atrakcích, na kterých získávaly Sázavické dolary, za které si mohly v Pínalicích v konzumu nakoupit rzné dobroty.

Po veerním nástupu probhlo slavnostní vyhlášení výsledk olympiády, byly rozdány diplomy a medaile.

Veer šly dtiky spokojen spinkat a snít o svých medailových výkonech.

Dobrou noc vám všem.

 

17.8.2018 DEN SEDMÝ

Pátelé, kamarádi.

Dneší den byl opt bájený. Dopoledne probíhal rznorodý oddílový program v Sázavských lesích. Po programu se oddíly vrátily do tábora na obd, ke kterému jsme mli kuecí plátek zapeený se sýrem s bramborem a gulášovou polévku. Po obd byl odpolední klid a po nm probhlo focení oddíl a celého tábora v kostýmech. 

Po odpolední svain byla další etapa celotáborové hry "Vyšší magie", kdy zakladatelé školy  i primusové kolejí ukazovali kouzla studentm Sázavické školy a snaili se své znalosti a dovednosti studentm pedat.

Po odpoledním programu byla veee, ke které bylo uzené se špenátem a domácí bramborový knedlík. Po veei byl veerní nástup a po nm soute a sportovní veer.

Po programu probhla hygiena a po ní se dti uloily ke sladkému spánku.

Dobrou noc a sladké sny i vám.

 

16.8.2018 DEN ŠESTÝ

Pátelé, kamarádi.

Dnešní dopoledne byly tyi oddíly na menším výlet v nedalekém msteku Sázava a utrácely vaše penízky :-D. Ostatní oddíly mly oddílový program, jako Pokemon turnaj, Fénixv ád, Velkou korálkovou loupe a Ponorky.

Po dopoledním programu šly oddíly na obd, ke kterému jsme mli knedlíkovou polévku a milánské špagety. Naše kuchyn mla opt veliký úspch. Po poledním klidu a sportovním odpoledni, byla další etapa celotáborové hry "Výuka kouzel pro pokroilé".

Po odpoledním programu byla veee, ke které byla domácí pizza a pizza šneci.

Po veei byl veerní nástup a po nm program po oddílech. Pi nm probíhala spousta sportovních a soutních klání a všude bylo plno radosti a dtského smíchu. Je nám tady moc fajn.

Dobrou noc a sladké sny :-D

15.8.2018 DEN PÁTÝ

Pátelé, kamarádi.

Dnešní den byl oproti jiným vyjímený. Dnes ráno všechny dti vyrazily podle Pobertova plánku do ty rzných míst na celodenní výlet. Zabalily si do batk vci potebné, vetn svái, obda a pitíek a vydaly se za dobrodrustvím.

1. a 2. oddíl šly do Ratají nad Sázavou, kde navštívily zámek a stálou expozici hraek. Tam i zpt šly pšky, kdy cestou poznávaly krásy Posázaví.

3. a 4. oddíl jely vlakem do Zrue nad Sázavou, kde navštívily zámek a vydaly se po rytíské stezce. Cestou zpt šly pšky do Kácova, odkud jely vlakem a zpt do Sázavic.

5. a 6. oddíl jel vlakem do Krhanic, odkud šly pšky do vojenského muzea v Lešanech. Tam, mimo mnoha vojenské techniky, byly svdkem i velké tankové bitvy. Po návštv muzea vyrazily pšky zpt na nádraí a odtud vlakem zpt.

7. a 8. oddíl, jakoto mazáci :-), šli na prohlídku do Pivovaru do Kácova, kde prošli celý pivovar vetn sklepení a sládek jim vysvtlil celou výrobu piva. Po prohlídce vyrazili zpt pšky do Sázavic.

Všichni dorazili plní záitk na veei, ke které jim naše kuchyn pipravila kuecí ízek s bramborem a okurkou.

Po veei byl oddílový program a následoval zaslouený odpoinek.

Dobrou noc všem.

 

14.8.2018 DEN TVRTÝ

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne probhl pestrý oddílový program jako kouzelnické souboje, honba kouzel, tba drahokam, bramborová štafeta a další. Po obd byl polední klid a po nm sportovní hodinka. Po poledním klidu probhla další etapa celotáborové hry "Základní výuka kouzel". Dti kouzlily jako o ivot a šlo jim to moc hezky. Po veei byl veerní nástup a po nm píprava na zítejší celodenní výlet.

Te u spokojen spinkají a tší se na ráno.

Vzhledem k tomu, e máme jen jednoho fotografa a zítra jdou dti na tyi rzná místa, omlouváme se pedem za menší poet fotografií.

Pokud si nkdo z vás všiml malého flíku na nkolika fotografiích, tak vám pan fotograf vzkazuje, e mu tam kápla kapika dešt, ale tato drobná závada byla ihned odstranna :-D

Pejeme vám dobrou noc :-D

 

13.8.2018 DEN TETÍ

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne byl program po oddílech. Dti se uily rzným vcem a táborovým dovednostem. Po obd, ke kterému byla pórková polévka, brambory se sekanou a zeleninový salát, byl polední klid.

Po nm opt probhla vodní bitva a koupání v našem soukromém bazénku. Po odpolední svain byl oddílový program. Dti stavly lesní domeky, uily se morseovku a uzle a tšily se na veei. K té nám naše skvlá kuchyn pipravila sladké domácí knedlíky na nkolik zpsob.

Po veei byl veerní nástup v kostýmech a po nm probhla tetí etapová hra "Volba moudrého klobouku". Moudrý klobouk nám rozdlil studenty do Sázavických kolejí a nyní u meme zaít kouzlit :-D

Všechna díátka jsou v poádku, spokojená, baští a dodrují pitný reim :-)

Pejeme Vám dobrou noc a sladké sny. :-D

 

12.8.2018 DEN DRUHÝ

Pátelé, kamarádi.

Dnes dopoledne probhla první etapová hra, jedna z nejoblíbenjších, zvaná "Prjmy". Dti opt pedvedly úasné výkony, dokonce byl vytvoen nový táborový rekord. Výkony byly náleit ocenny. Co zde vaše díátka baští, Vám náš fotograf dává kadý den na raje. Fotky se vzhledem k mnoství vkládají v prbhu celého dne. Dtem chutná, baští jak o ivot, e pomalu na dospláky nezbývá :-D

Odpoledne byl oddílový program. Po odpoledním klidu probhla vodní bitva, která nemla ani vítz ani poraených. Po veei bylo vyhodnocení her a po veerním nástupu bylo seznamovací disko.

Te u jsou všechny ratolesti ve svých pelíšcích a sní o zítejších hrách.Tak dobrou noc a zítra zase písnu. :-D

11.8.2018 DEN PRVNÍ

Pátelé, kamarádi, milí rodiové :-D

Dorazili jsme v poádku na táborovou základnu. Dti jsou ji ubytované, seznámené s okolím, nyní se vnují oddílovému programu a za chvilku pjdou na veei. Je tady krásn, svítí sluníko a je nám tady hezky. Mjte hezký den :-)

 

INFORMACE K TÁBORU A ODJEZDU:

Váení rodie, ahoj táborníku,

prázdniny a s nimi i náš tábor se pomalu blíí. Posíláme tedy potebné informace k odjezdu a pobytu na letním táboe Sathava 2018.

Místo odjezdu i píjezdu je na parkovišti u polikliniky Antala Staška, na stanici metra „C“ Budjovická - viz orientaní mapka. Sraz na míst odjezdu na tábor je v sobotu 11.8.2018 v 10.45 hod (odjezd je plánován na 11:00 hod).

Individuální doprava na tábor je moná, ale je nutné, abyste
o tom co nejdíve telefonicky informovali vedení tábora (pokud se tak nestalo písemn na pihlášce).

Tel.. +420606155316.

Kde najdete táborovou základnu Sázava Sedlišt:

Z msta Sázava, do kterého lze sjet z dálnice D1, pojedete po ukazatelích na vesnici Blokozly. Ze Sázavy vede prudké stoupání. Zhruba sto metr od místa, kdy se silnice vnoí do lesa, je po levé stran odboka na lesní asfaltku (na strom šipka „DUHA SEDLIŠT“ a asfaltové parkovišátko). Po lesní asfaltce pojedete z kopce a k brán tábora po levé stran.

Popis cesty k nám uvádíme kvli individuální doprav na tábor a z tábora a pro jiné naléhavé pípady, nikoli jako návod k návštvám! Ze zkušenosti víme, e návštvy narušují naplánovaný program tábora a pedevším u mladších táborník vzbuzují lítost. Proto své dti navštvujte jen v naléhavých situacích, pokud je to moné, informujte pedem telefonicky hlavní vedoucí a v kadém pípad kontaktujte po píjezdu nejdíve vedení tábora.

 

Adresa tábora:     

Tábor Sathava – Duha Sedlišt
Sedlišt

Sázava   285 06

V pípad váných dvod volejte
na mobilní telefon hlavní vedoucí +420606155316.

PRO RODIE

V em nám mete pomoci?

 

PI ODJEZDU MUSÍTE ODEVZDAT!!!

- zdravotní potvrzení a bezinfeknost - zdravotní potvrzení musí být vyplnno lékaem, bezinfeknost vyplní rodi tsn ped odjezdem (datum bezinfeknosti musí být datum odjezdu)

- prkazku zdravotní pojišovny

- PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

BEZ VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENT A DOKLAD DÍT NEMَE ODJET NA TÁBOR

Dále odevzdejte zdravotnici léky, které dít uívá (uvete jméno dítte a popis dávkování).  A to i v pípad, e jsou dti zvyklé uívat doma léky samy - není pípustné, aby dti mly bhem tábora jakékoliv léky u sebe.

Pedpokládaný píjezd z tábora je v sobotu 25.srpna mezi 13 a 15 hodinou

na stejné místo. Pesný as píjezdu bude upesnn na našich internetových stránkách max. 3 dny pedem. ádáme Vás, abyste si své dti vyzvedli osobn a vas.

Tšíme se na vás. S pozdravem Danka a kolektiv

 

 

Na stránky byl vloen nový  POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPSOBILOSTI. Pokud máte potvrzený ten na jeden rok i  ten je letos platný. Nový je pro vás výhodnjší platí dva roky. :-)

 

TÁBOR 2018

PÁTELÉ, KAMRÁDI!

KDO JSTE DO 29.1.2018 NEPOSLAL PIHLÁŠKU, U PROSÍM NEPOSÍLEJTE. KAPACITA TÁBORA JE VÍC NE NAPLNNA. POUZE PO DOMLUV JAKO NÁHRADNÍK V PÍPAD, E BY SE NKDO ODHLÁSIL.

!!!!KAPACITA JE ZCELA ZAPLNNA!!!!.

STOP PIHLAŠOVÁNÍ.

AKTUALIZOVÁNO 29.1.2018 V 14:52 HODIN

 

 

LETOŠNÍ CELOTÁBOROVÁ HRA NESE NÁZEV

"HARRY POTTER"

 

Tábor 2018 a jeho pípravy jsou v plném proudu. Termín tábora je od 11.8.2018 do 25.8.2018. pihlášky posílejte do konce února elektronicky na email:  Hojada.s@seznam.cz. Nezapomete, e kapacita tábora je omezena a opt platí, "kdo dív pošle, ten jede" :-)

 

 

Krásné vánoce a šťastný rok 2018 Vám p™eje celý kolektiv LDT Sathava

 

 

 

TÁBOR 2017

 

Odkaz na táborové foto :-)

  http://sathava2010.rajce.idnes.cz/

 P�ÍJEZD DO PRAHY JE DNE 26.8.2017 V SOBOTU KOLEM 14:00 HODINY.

ODJEZDY D�TÍ Z TÁBORA JSOU MEZI 9:00 A 11:00 HODINOU

D�kujeme za pochopení. :-)

 

 15.DEN 26.8.2017

 

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne prob�hl kompletní úklid tábora, dí�átka si dobalila poslední v�ci a uklidila si chati�ky. P�ed dvanáctou hodinou jsme m�li poslední slavnostní nástup, kdy p�i zvuku naší �eské státní hymny byla sta�ena �eská vlajka. Pak jsme se všichni obejmuli, zaspívali si písni�ku "Cesta", p�i které jsme se všichni dr�eli kolem ramen a stáli jsme v kruhu p�átelství. Tekly slzi�ky proudem, ale my všichni dob�e víme, �e rok ute�e jako voda a my se tady za rok op�t všichni sejdeme. Tentokrát u celotárborvé hry ........ to je ješt� tajné :-D

Všem Vám d�kujeme za krásné dopisy, jste báje�ní. Bez vás a vašich d�tí, by jsme tady vlastn� nebyly v�bec pot�eba. Tak my Vám všem d�kujeme za p�j�ení Vašich ratolestí a za to, �e tady s nimi m��eme pracovat jako výchovní pracovníci, hrát si jako kamarádi, blbnout s nimi jako malé d�ti a díky nim i Vám se sami vrátit do d�tských let :-D

P�eji Vám všem pohodový zbytek léta a po celý rok hlavn� zdraví, št�stí, pohodu a mnoho pracovních i školních úsp�ch�. Tak�e za rok op�t na táborové základn� Sathava AHOJ :-) Danka a celý nadšený kolektiv :-D

STÝSKÁ SE NÁM :-(

 

14.DEN 25.8.2017

 

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne prob�hla záv�re�ná etapa celotáborové hry. U piráta Jeana Foreta si za vyhrané dublony koupily mapu, po které se postupn� dostaly a� k pokladu. O poklad prob�hla poslední velkolepá pirátská bitva, p�i které byla zapálena nep�átelská lo�. Všechny týmy úsp�šn� našly poklad, který si pak všichne týmy rozd�lily. D�ti si vybraly spoustu odm�n. Týmy, které se umístily na prvních t�ech místech, byly odm�n�ny nádhernými dorty v podob� truhly s pokladem, které nám jako dar p�ivezl tatínek jednoho našeho táborníka pan Michal Freiberger, kterému tímto velice d�kujeme. Dorty byly výborné a všichni si moc pochutnaly. 

Po ob�d�, ke kterému jsme m�li špenátovou polévku a rajskou omá�ku s t�stovninou a maso, byl polední klid a po n�m u� následovalo balení, úklid a pomalé zazimování tábora.

Po ve�e�i, kdy jsme m�li  brambory a sekanou, byl tradi�ní ve�erní nástup, na kterém byla slavnostní ve�e�e pro t�i vít�zné páry naší tane�ní sout�e. Pak následovalo vyhlášení starých táborových pák, kterým byla p�edána tri�ka a dále byli vyhlášeni táboroví veteráni, kterým byly p�edány krásné pam�tní pirátské p�ív�sky, které nám vyrobil pan ková� Kotr�. Po ve�erním nástupu byla rojnice na úklid papírk� a te� práv� probíhá rozlu�ková diskotéka.

D�ti u� vlní boky, probíhá lou�ení a te�ou potoky slz. Tak my vám p�ejeme dobrou noc a sladké sny. A zítra odpolene kolem 14:00 hodinou navid�nou. Bu�te tam v�as, a� to t�m našim vašim dí�átk�m není líto, �e je nikdo ne�eká.

P�ivezeme i všechny v�ci, které nikomu prý nepat�í, tak se mrkn�te, jestli n�co není vaše.

 

 

  13.DEN 24.8.2017

 

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne byl poslední dopolední oddílový program. Oddíly se v�novaly r�zným aktivitám, sportovaly stav�ly dom��ky, hrály si v lese a por�znu sportovaly.

Po návratu zp�t do tábora byl dobrý obídek, ke kterému nám naše kuchyn� p�ichystala slepi�í polévku a gnocchi se sýrovou omá�kou a špenátem.

Po poledním klidu prob�hla X. etapa celotáborové hry "Ostrov na obzoru". Týmy se sna�ily najít Jeana Foreta mezi všemi p�ítomnými piráty. Všem tým�m se to povedlo a odhalily, �e tajemný pirát Jean Foret byl v �eském p�ekladu náš dlouholetý kamarád kucha� Honza Vrták :-D

Ve�er po ve�erním nástupu byl poslední oddílový program a za�alo pomalení balení.

Po ukon�ení ve�erního programu, byla p�íprava na ve�erku, ve�erní hygiena a ve�erka. Všechny d�ti se ulo�ily do postýlek a snily sv�j sladký sen. Dobrou noc všem.

12.DEN 23.8.2017

 

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne se �ty�i oddíly vydaly, po vzoru t�ch v�erejších, na poslední výlet do m�sta Sázava, aby i ony vyu�ily poslední p�íle�itost k utracení Vašich korunek. Ostatní oddíly se v�novaly oddílovému programu.

Po francouzské polévce a bramborové kaši s rybími prsty prob�hla IX. etapa celotáborové hry "Lov perel". Vyhodnocení výsledk� bylo o prsa.

Po ve�e�i, ke které jsme m�li buchti�ky se šodó, ve�erním nástupu prob�hla tane�ní sout� p�ihlášených pár� a odm�nou byla slavnostní ve�e�e. Tan�ilo se jako o �ivot. Byly to vyrovnané výsledky a práce poroty byla vskutku velmi náro�ná. Po ukon�ení tane�ní sout�e byla krátká diskotéka a po ní se všichni odebrali do svých pelíšk�. Dobrou noc všem :-)

 

 

 

11.DEN 22.8.2017

P�átelé, kamarádi.

Dnešní den byl celý naruby :-D. Vedoucí byli prágoši, prágoši vedoucí a n�kte�í z nich i vedení a kucha�i. Oble�ení bylo také naruby stejn� tak i celý re�im dne. Budila nás ve�erka, pak ve�erní nástup, pak byl ob�d, sva�ina, snídan�, rozcvi�ka a budí�ek nás zahnal do postelí :-)

Program celý naruby zajistil pestré dopoledne a odpoledne byla VIII. etapa celotáborové hry "Hladové hry". Týmy plnily r�zné úkoly na stanovištích, kde vyhrávaly Sázavské dukáty, za které si pak v naší kuchyni nakoupily suroviny, ze kterých si na ohni p�ipravily výbornou ve�e�i. Koupily si klobásy, cibuli, brambory, ke�up, pe�ivo a ko�ení. Veškeré suroviny nandaly do alobalu a daly do ohn� k uva�ení. Byla to dobrota. Po ve�e�i byl zapálen táborový ohe�, kde si d�ti ješt� opekly bu�ty a ka�dý oddíl zahrál p�ipravenou scénku. Bylo to moc hezké a všem se to moc líbilo. Op�t jsme si u�ili spoustu srandy, zazpívali jsme si pár písni�ek a pak jsme se rozešli do svých chati�ek, kde jsme se ulo�ili k zaslou�enému spánku.

Dobrou noc :-)

10.DEN 21.8.2017

P�átelé, kamarádi.

Dnešní dopoledne se �ty�i oddíly vydaly na výlet do nedalekého m�sta Sázava utratit poslední Vaše korunky. Zbylé �ty�i oddíly se v�novaly oddílovému programu.

Po výborném ob�d�, ke kterému jsme m�li naprosto skv�lou brambora�ku a pe�ené ku�e s bramborem, prob�hla VII.etapa celotáborové hry "Lodní bitva". Týmy hrály ob�í lod� a odst�elovaly jedna druhou, hrálo se na velké louce mezi lesy a byl to ú�asný zá�itek. Op�t jsme si u�ili spoustu srandy.

Po ve�e�i, kdy byly domácí ob�í hamburgery probíhal oddílový program jako z pohádky do pohádky, mí�ovky, psaní dom�, p�ilba, ve�erní�ci, kdo p�e�ije vyhraje a spousta dalších aktivit. Po ukon�ení oddílového programu byla p�íprava na ve�erku a ve�erka. Pak zalezli všichni do svých pelíšk� a sladce spinkali. Dobrou noc všem :-)

 

9.DEN 20.8.2017

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne byl oddílový program, kdy se oddíly pod vedením svých oddílových vedoucích v�novaly táborovým dovednostem a spoust� dalších zajímavých aktivit.

Po ob�d�, ke kterému nám naše výborná kuchyn� p�ipravila hov�zí  polévku s kapáním a zeleninou a sví�kovou s knedlíkem, prob�hla VI. etapa celotáborové hry pod názvem "Lo� na obzoru". Týmy b�haly po stanovištích a plnily zde r�zné úkoly a zadání. Co chyb�lo a nem�ly s sebou v bat��ku našly v tábo�e. Byla to sranda a moc se to líbilo.

O poledním  klidu nás ješt� navštívil náš dlouholetý kamarád, um�lecký ková� pan Kotr�, který d�t�m ukázal krásné �emeslo, povypráv�l jeho historii a ukázal nám, jak se pracuje s r�zným typem kov�. Krásné a velice zajímávé :-)

Po ukon�ení celotáborovky byla ve�e�e, ke které byly nudle s mákem a cukrem.

Po ve�erním nástupu, prob�hla tématická diskotéka "Karneval". M�li jsme plnou jídelnu krásných masek. U�ili jsme si  dost legrace. Po ukon�ení diskošky se všichni rozešli do svých postýlek a ulehli ke spokojenému spánku. Tak�e i Vám p�ejeme dobrou noc :-)

 

8.DEN 19.8.2017

 

P�átelé, kamarádi.

Dnešní den byl velmi pestrý. Dopoledne byl oddílový program, který probíhal pod dozorem oddílových vedoucích a praktikant�. Po ob�d�, ke kterému jsme m�li zeleninovou polévku, vep�ové na kari a rý�i, prob�hla Sázavská táborová pou�, kde d�ti na atrakcích vyhrávaly Sázavské zla�áky, které pak utratily v Sázavské prodejn� Williho Douchy.

Po ve�e�i, kdy  nám naše kuchyn� p�iravila francouzské brambory, prob�hl ve�erní nástup a po n�m slavnostní vyhodnocení Sázavských Olympijských her. Na stupni vít�z� se st�ídali sportovci všech v�kových kategorií, rozdávaly se medaile a diplomy. Po ukon�ení olympijských her se d�ti odebraly do svých pelíšk� a sladce odpo�ívaly a� do rána. Dobrou noc všem :-)

 

 

7.DEN 18.8.2017

P�átelé, kamarádi.

Dnes po snídani, ke které bylo pe�ivo, máslo a marmeláda prob�hla táborová olympiáda. Byla vsty�ena olympijská vlajka za doprovodu olympijské hymny, následoval slib sportovc� a rozhod�ích a byl zapálen olympijský ohe�. Po tomto ceremoniálu se všichni sportovci vrhli do sportovního zápolení a p�edvedli ú�asné sportovní výkony. Byly disciplíny jakosprint, marathon, skok do dálky, hod koulí, opi�í dráha, vozembouch, šplh na lan� a hod krike�ákem.

Po ob�d�, ke kterému nám naše ú�asné kucha�ky a kucha� uva�ili kv�tákovou polévku a brambory s ku�ízkem, prob�hla vodní bitva, následovalo k�t�ní nových dí�átek i výchovných pracovník� pod názvem "Neptun".

Po ukon�ení Neptuna a poledního kllidu, byla pátá etapa celotáborové hry nesoucí název "Vzpoura na lodi", kdy cetehové týmy si prohodily role. Z vedoucích a praktikant� se staly d�ti a s d�tí vedoucí a praktikanti. Tato vým�na trvala a� do ve�erního nástupu, kdy se role op�t vym�nily.

Po ve�e�i, ke které byly bolo�ské špagety se sýrem byla diskotéka. Te� u� všichni sladce odpo�ívají a t�ší se na zít�ejší hry. Dobrou noc všem :-)

6.DEN 17.8.2017

 

P�átelé, kamarádi.

Máme za s sebou šestý den, kdy dopoledne byl oddílový program a d�ti�ky si vyráb�ly tri�ka podle svých tým�. Moc se jim povedla, a� všechna tri�ka uschnou, uká�eme Vám je :-D

K ob�du jsme m�li výbornou polévku s knedlí�ky a bramborové knedlíky se špenátem a maso. Po ob�d� byl sladký polední klid a po sva�in� �tvrtá etapa celotáborové hry nesoucí název "Pirátská stezka". 

Po ve�e�i, ke které dnes byla krupicová kaše, byl ve�erní nástup, vyhlášení výsledk� III. etapy celotáborové hry a te� se v�nujeme sportu. Za chvili�ku si p�jdeme umýt zoubky a ulehneme p�i sladkých tónech ve�erky do svých pelíšk�.

Všechna dí�átka jsou v po�ádku, spokojená, usm�vavá a radostná. Ur�it� na vás moc myslí a posílají všem pusinku. Tak my vám p�ejeme krásný ve�er a sladkou dobrou noc. :-)

 

5.DEN 16.8.2017

P�átelé, kamarádi.

Dnes jsou všechny oddíly na celodenním výlet�, na který mohly vyrazit hlavn� kv�li Vaší skv�lé spolupráci, za kterou ješt� jednou mnohokrát d�kujeme. Vyrazily ráno po snídani vlakem do Benešova a pak kousek procházkou na zámek Konopišt�. Tam byla zajišt�ná prohlídka pro všechny d�ti�ky, která se moc líbila. Po prohlídce zámku, zámeckých zahrad, st�elnice a Medv�da Ji�íka, si daly v podzám�í dobrý ob�d, který jsme jim p�ivezli. M�ly Bu�tguláš s chlebem a moc si pochutnaly.

Všem se to moc líbilo. I vedoucím a praktikant�m :-)

P�i zpáte�ní cest� se op�t kousek prošly do Benešova, kde mohly utrácet Vaše korunky. Po nákupech šly na vlak, který je všechny v po�ádku dovezl zp�t na naši táborovou základnu.

Ve�er se všechny oddíly v po�ádku vrátily zp�t do tábora, kde na n� �ekala výborná ve�e�e. M�ly ku�e na paprice s t�stovinou. Te� u� všichni sladce spinkají a zdají se jim krásné sny. Zítra jsme jim troši�ku posunuli budí�ek, aby si po�ádn� všichni odpo�inuli. P�ejeme dobrou noc a sladké sny všem :-)

 

 4.DEN 16.8.2016

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne probíhala III.etapa celotáborové hry, která se jmenovala "Najdi Kápa bandy". D�ti skládaly identikit podle zadaných p�edloch a u�ili jsme si u toho spoustu srandy.

K ob�du jsme m�li �o�kovou polévku, zape�ené ku�ecí prso se sýrem a bramborovou kaši. Pak jsme si odpo�inuli p�i odpoledním klidu a po odpo�inku následoval oddílový program. D�ti se v�novaly tábornickým dovednostem jako uzle, orientace na map�, práce s buzolou a další.

Po ve�e�i, ke které bylo rizito, probíhal op�t oddílový program správný zálesák, umíš být vtipný, pomlouvání a ubohá malá ko�i�ka, Sandokan, Airbag, Zapal co m��eš aneb neho�í Pé�o, neho�í, dokon�ení denního hraní, sport a vyhlášení II.etapy celotáborovky. Lod� se nám pohnuly kup�edu po Sázavském mo�i a za�al boj o poklad.

No a pak p�išla p�íprava na ve�erku, ve�erka a op�t zaslou�ený spánek. Dobrou noc :-)

3.DEN 14.8.2017

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne probíhal oddílový program t�eba jako: Luis Michel Aury, pirátský m�šec a manufaktura, toulky po zdejších kopcích, ru�ní práce, poklad krále Ašoky a samoz�ejm� nechyb�ly tábornické dovednosti.

Po ob�d�, ke kterému byl dr�be�í vývar s nudli�kami a obalovaný kv�ták s bramborem, byl polední klid, po kterém následovalo tématické divadlo, kdy oddíloví vedoucí se prom�nili v herce, kte�í p�edstavovali námo�níky a piráty z r�zných zemí a v divadle se d�ti seznámily s cílem celotáborové hry. Za�ili jsme u toho plno legrace a p�itom víme, kam všude po Sázavském mo�i, se podíváme.

Odpoledne bylo v�nováno druhé etap� celotáborové hry, nesoucí název "Hej Kapitáne". D�ti byly rozd�leny do cetehových tým�, nesoucích jednotlivé názvy pirátských lodí. D�ti si vyrobily týmové vlajky, tri�ka a pok�iky. Po párcích v rohlíku, které byly k ve�e�i, byl jako ka�dý ve�er ve�erní nástup, kde prob�hlo vyhodnocení druhé etapy.

Po nástupu byl sportovní podve�er a pak po hygien� následovala ve�erka a sladký spánek. Dobrou noc všem :-)

 

2.DEN 13.8.2017

 

P�átelé , kamarádi.

Dnes dopoledne prob�hla dlouho o�ekávaná první etapa celotáborové hry "PR�JMY". M�la jako ka�dý rok velký úsp�ch. :-) Do�kali jsme se op�t neskute�ných výkon� od Vašich Našich dí�átek, které byly nále�it� ocen�ny. K ob�du byl ku�ecí vývar s písmenky a vep�o, knedlo, zelo. Nezbylo :-). Odpolední program byl v duchu oddílovém. Probíhaly tábornické dovednosti, sportovní hry, zem�pisné znalosti a spoustu dalších zajímavých aktivit. Po vé�e byla seznamovací diskotéka, na kterou jsme se všichni t�šili. Te� u� jsou všichni vaši milá�kové ve svých postýlkách a sn�jí sladké sny. Dobrou noc všem :-)

 

1.DEN 12.8.2017

 

P�átelé, kamarádi.

Jsme v po�ádku na naší táborové základn�. Cesta byla naprosto klidná a pohodová. Dí�átka jsou ubytovaná a vybalená. Postupn� se seznamují s okolím a novými kamarády. Kdy� bylo všechno vybaleno, vyrazily oddíly na pr�zkum zdejších krásných les�. Te� práv� stojí ve front� na ve�e�i, ke které nám dnes naše skv�lá kuchyn� p�ipravila �ínu s rý�í. Všechny vás moc zdravíme a doufáme, �e odpo�íváte :-D

 

 

 

Všem rodi��m, babi�kám a ostatním starostlivým p�íbuzným, se na v�domí dává, �e oba autobusy i všichni starostliví vedoucí, jsou v po�ádku na táborové zakladn�. N�které d�ti�ky si ji� hrají, n�které vybalují a v�tšina práv� te� b�í na sva�inu. Cesta prob�hla dob�e a budeme všichni doufat, �e obsazené parkovišt� bude jedinou komplikací tohoto tábora. 

aktualizováno dne 30.6.2017 ve 00:45 hodin

INFORMA�NÍ DOPIS

 

 

LETNÍ D�TSKÝ TÁBOR
SATHAVA 2017

 

15. �ervna 2017

 

Vá�ení rodi�e, ahoj táborníku,

 

prázdniny a s nimi i náš tábor se pomalu blí�í. Posíláme tedy pot�ebné informace k odjezdu a pobytu na letním tábo�e Sathava 2017.

 

Místo odjezdu i p�íjezdu je na parkovišti u polikliniky Antala Staška, na stanici metra „C“ Bud�jovická - viz orienta�ní mapka. Sraz na míst� odjezdu na tábor je v sobotu 12.8.2017 v 10.45 hod (odjez je plánován na 11:00 hod).

 

Individuální doprava na tábor je mo�ná, ale je nutné, abyste o tom co nejd�íve telefonicky informovali vedení tábora (pokud se tak nestalo písemn� na p�ihlášce).

 

Tel.�. +420606155316.

 

Kde najdete táborovou základnu Sázava Sedlišt�:

 

Z m�sta Sázava, do kterého lze sjet z dálnice D1, pojedete po ukazatelích na vesnici B�lokozly. Ze Sázavy vede prudké stoupání. Zhruba sto metr� od místa, kdy se silnice vno�í do lesa, je po levé stran� odbo�ka na lesní asfaltku (na strom� šipka „DUHA SEDLIŠT�“ a asfaltové parkoviš�átko). Po lesní asfaltce pojedete z kopce a� k brán� a táboru po levé stran�.

 

Popis cesty k nám uvádíme kv�li individuální doprav� na tábor a z tábora a pro jiné naléhavé p�ípady, nikoli jako návod k návšt�vám! Ze zkušenosti víme, �e návšt�vy narušují naplánovaný program tábora a p�edevším u mladších táborník� vzbuzují lítost. Proto své d�ti navšt�vujte jen v naléhavých situacích, pokud je to mo�né, informujte p�edem telefonicky hlavní vedoucí a v ka�dém p�ípad� kontaktujte po p�íjezdu nejd�íve vedení tábora.

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA NAŠICH TÁBOROVÝCH STRÁNKÁCH. www.sathava.cz

 

 

 

Adresa tábora:     

Tábor Sathava – Duha Sedlišt�
Sedlišt�

 

Sázava   285 06

 

 

 

V p�ípad� vá�ných d�vod� volejte
na mobilní telefon hlavní vedoucí +420606155316.
PRO RODI�E

 

 

 

V �em nám m��ete pomoci?

 

 

P�I ODJEZDU MUSÍTE ODEVZDAT!!!

 

- zdravotní potvrzení a bezinfek�nost - zdravotní potvrzení musí být vypln�no léka�em, bezinfek�nost vyplní rodi� t�sn� p�ed odjezdem (datum bezinfek�nosti musí být datum odjezdu)

 

- pr�kazku zdravotní pojiš�ovny

 

BEZ VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENT� A DOKLAD� DÍT� NEMَE ODJET NA TÁBOR

 

Dále odevzdejte zdravotnici léky, které dít� u�ívá (uve�te jméno dít�te a popis dávkování).  A to i v p�ípad�, �e jsou d�ti zvyklé u�ívat doma léky samy - není p�ípustné, aby d�ti m�ly b�hem tábora jakékoliv léky u sebe.

 

 

P�edpokládaný p�íjezd z tábora je v sobotu 26. srpna mezi 13 a 15 hodinou na stejné místo. P�esný �as p�íjezdu bude up�esn�n na našich internetových stránkách max. 3 dny p�edem. �ádáme Vás, abyste si své d�ti vyzvedli osobn� a v�as.

 

 

 

Pokud jste doposud nezaplatili poukaz, u�i�te tak OBRATEM (p�evodem na ú�et nebo slo�enkou):

 

 

 

�íslo ú�tu:       234538399/0300 (variabilní symbol – rodné �íslo dít�te, do poznámky turnus a p�íjmení dít�te)
DUHA Sedlišt�, Jan Syrovátka
P�ececht�lova 2228, Praha 5, 155 00

 

Ú�el platby:     Jméno dít�te a IV. turnus

 

 

Na tábo�e AHOJ

 

 

Mgr. Daniela Široká - DANKA

 

hlavní vedoucí tábora

 

a kolektiv vedoucích

 

 

 

KAPACITA TÁBORA JE PLN�NA OBSAZENA

CO SEBOU NA TÁBOR ZA KOSTÝM.

1. PIRÁTSKÝ KOSTÝM, ABY JEHO SOU�ÁSTÍ BYLO PRUHOVANÉ  MODRO-BÍLÉ TRI�KO

2. KARNEVALOVÝ KOSTÝM DLE VLASTNÍHO VÝB�RU

3. BÍLÉ TRI�KO BEZ POTISKU

 

aktualizováno dne 25.2.2017 ve 13:25 hodin

LETOŠNÍ CELOTÁBOROVÁ HRA NESE NÁZEV

"BOJ O PIRÁTSKÝ POKLAD JEANA FORETA"

 

Tábor 2017 a jeho p�ípravy jsou v plném proudu. Termín tábora je od 12.8.2017 do 26.8.2017. P�ihlášky posílejte do konce února elektronicky na email:  Hojada.s@seznam.cz. Nezapome�te, �e kapacita tábora je omezena a op�t platí, "kdo d�ív pošle, ten jede" :-)

 

Akce a akci�ky 2016

 

 Mikulášská na horách prosinec 2016

V termínu od 9.12. do  11.12.2016 se po�ádá jako ka�dý rok mikulášská na horách. �erti jsou objednaní, And�lé p�ijdou a Mikuláš dorazí. Tak te� u� chybíte jen vy. Info v mailíkách. Hezký den :-)

 

 

 Drakiáda u Hv�zdy listopad 2016

Dne 19.11.2016 ve 13:00 hodin sraz na Vypichu na louce u obory Hv�zda. D�le�ité co sebou, je vámi vyrobený drak a jdeme poušt�t. T�šíme se :-)

 

 

 Srazík na Sázav� �íjen 2016

V dob� od 28.10. - 30.10.2016 se srazíme na Sázav�. Turistická výprava po stopách Williho Douchy pokra�uje. Co sebou víte, je to stejné jako v�dy. Tak se na vás všechny, všichni t�šíme. :-)

 

 Víken�ák zá�í 2016

 

 

V dob� od 23.9. - 25.9.2016 se koná jako u� tradi�n� "Víken�ák" pro ty nejstarší. Co sebou máte v mailíkách a t�ším se na vid�nou. Krásný den p�eje Váš oblíbený táborový kolektiv :-)

 

INFORMACE K P�ÍJEZDU

P�IJEDEME DO PRAHY NA PARKOVIŠT� ANTALA STAŠKA, PRAHA 4,  BUD�JOVICKÁ V SOBOTU 27.8.2016 MEZI 13:00 A 14:00 HODINOU

 

 15.DEN 27.8.2016

 

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne prob�hl kompletní úklid tábora, dí�átka si dobalily poslední v�ci a uklidily si chati�ky. P�ed dvanáctou hodinou jsme m�li poslední slavnostní nástup, kdy p�i zvuku naší �eské státní hymny byla sta�ena �eská vlajka. Pak jsme se všichni obejmuli, zaspívali si písni�ku "Cesta", p�i které jsme se všichni dr�eli kolem ramen a stáli jsme v kruhu p�átelství. Tekly slzi�ky proudem, ale my všichni dob�e víme, �e rok ute�e jako voda a my se tady za rok op�t všichni sejdeme. Tentokrát u celotárborvé hry "Piráti z Karibiku". 

Všem Vám d�kujeme za krásné dopisy, jste báje�ní. Bez vás a vašich d�tí, by jsme tady vlastn� nebyly v�bec pot�eba. Tak my Vám všem d�kujeme za p�j�ení Vašich ratolestí a za to, �e tady s nimi m��eme pracovat jako výchovní pracovníci, hrát si jako kamarádi, blbnout s nimi jako malé d�ti a díky nim i Vám se sami vrátit do d�tských let :-D

P�eji Vám všem pohodový zbytek léta a po celý rok hlavn� zdraví, št�stí, pohodu a mnoho pracovních i školních úsp�ch�. Tak�e za rok op�t na táborové základn� Sathava AHOJ :-) Danka a celý nadšený kolektiv :-D

STÝSKÁ SE NÁM :-(

 

 14.DEN 26.8.2016

 

P�átelé, kamarádi.

Dnešní dopoledne bylo v�nováno vyhodnocení celotáborové hry a rozd�lení pokladu. Na prvním míst� byla Anglie, na druhém Mexiko, na t�etím Egypt, na �tvrtém Špan�lsko, na pátem N�mecko, na šestém Indie, na sedmém �ína a na osmém Japonsko. D�ti si vybraly spoustu odm�n a v druhé fázi byly všechny d�ti odm�n�ny dortíkem. 

Po ob�d�, ke kterému jsme m�li gulášovou polévku a pe�ené ku�e s bramborem, byl polední klid a po n�m u� následovalo balení, úklid a pomalé zazimování tábora.

Po ve�e�i, kdy jsme m�li zape�ené brambory, byl tradi�ní ve�erní nástup, po n�m rojnice na úklid papírk� a te� práv� probíhá rozlu�ková diskotéka. D�ti u� vlní boky, probíhá lou�ení a te�ou potoky slz. Tak my vám p�ejeme dobrou noc a sladké sny. A zítra odpolene mezi 13:00 a 14:00 hodinou navid�nou. Bu�te tam v�as, a� to t�m našim vašim dí�átk�m není líto, �e je nikdo ne�eká.

P�ivezeme i všechny v�ci, které nikomu prý nepat�í, tak se mrkn�te, jestli n�co není vaše.

 

 

  13.DEN 25.8.2016

 

 

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne prob�hla X. etapa celotáborové hry, která byla ji� záv�re�ná. Na rozmanité trati plnily týmy mnoho úkol�, které se skládaly v�tšinou z nau�ených tábornických dovedností, jako morseovka, azimu�ák a také jsme je procvi�ili z matematiky. P�eci jen u� se blí�í zase školní povinnosti :-D. Celá etapovka byla na �as a úkolem bylo v zadaných �íslech zjistit správné �íslo, které zna�ilo obvod zem�koule. P�eci jen jsme hráli cestu kolem sv�ta. Správné �íslo bylo? Víte to? :-D 40075 km. No, matika jim moc nejde. Správn� se�etl �ísla jeden tým, jeden se spletl o 2km a pak u� to bylo moc. 

Po návratu zp�t do tábora byl dobrý obídek, ke kterému nám naše kuchyn� p�ichystala slepi�í polévku a gnocchi se sýrovou omá�kou a špenátem.

Po poledním klidu nás navštívili naši kamarádi Dobrovolní haci�i z Doubku a ukázali nám svou výstroj a výzbroj, ukázali d�tem jejich velikánské vozidlo, do kterého si d�ti mohly nastoupit a pokochat se i vnit�kem. V dob� jejich p�ítomnosti po vzájemné domluv� prob�hlo jako ka�dý rok k�t�ní a vítání nová�k�, jak z �ad d�tí, tak i výchovného personálu. Pok�tili se všichni vodou a letos vyjíme�n� ne ze kbelíku, ale rovnou z hasi�ské hadice. Po mokrém k�tu následoval p�íchod Neptuna, který pok�til výchovné pracovníky :-D

Ve�er po ve�erním nástupu, na kterém byly vyhlášeny táborové páky a p�edána tri�ka, prob�hl celotáborový ohe�, pe�ení bu�t� a ka�dý stát m�l p�ipravenou scénku. Moc jsme se všichni bavili.

Po ukon�ení táborového ohn�, se všichni odebrali do svých postýlek snít sv�j sladký sen. I my vám p�ejeme sladké sny. :-)

 

12.DEN 24.8.2016

 

 

 

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne se �ty�i oddíly vydaly, po vzoru t�ch v�erejších, na poslední výlet do m�sta Sázava, aby i ony vyu�ily poslední p�íle�itost k utracení Vašich korunek. Ostatní oddíly se v�novaly oddílovému programu.

Po brambora�ce a guláši s t�stovinou prob�hla IX. etapa celotáborové hry "Fotbálek v Anglii". Jak zajisté všichni znáte stolní fotbal, tak i my jsme si ho tady zahráli, ale po našem. Figurky byly d�ti a hrálo se s fotbalovým mí�em. To si nedovedete p�edstavit jaká u toho byla sranda a jak jsme se všichni u toho nasmáli. Nasazení figurek bylo vskutku nad o�ekávání. Fandilo se a povzbuzovalo a padaly kuriózní góly. Vyhodnocení výsledk� bylo o prsa.

Po ve�e�i, ke které jsme m�li buchti�ky se šodó, ve�erním nástupu a slavnostní ve�e�i s obsluhou pro výherce tane�ní sout�e, byl pohádkový les, který si nakonec mimo t�ch nejmenších prošli úpln� všichni. Byly tam pohádkové postavy jako Bob a Bobek, Pipi Dlouhá pun�ocha, která cht�la v�d�t, jak se jmenuje celým jménem, pak tam byli Dlouhý, Široký a Bystrozraký, K�emílek a Vochom�rka, Maková panenka a Motýl Emanuel, Klaun, Sn�hurka s princem, Beruška a Ferda mravenec, Pan Tau a Mach a Šebestová. Na stanovištích d�ti plnily úkoly a za n� dostávaly sladkou odm�nu.

Te� u� jsou ve svých postýlkách a sní sv�j dnešní sen. Tak my Vám p�ejeme také dobrou noc a sladké sny. :-)

 

11.DEN 23.8.2016

P�átelé, kamarádi.

Dnešní dopoledne se �ty�i oddíly vydaly na výlet do nedalekého m�sta Sázava utratit poslední Vaše korunky. Zbylé �ty�i oddíly se v�novaly oddílovému programu a p�ipravovaly pohádkový les pro naše nejmenší táborníky.

Po výborném ob�d�, ke kterému jsme m�li naprosto skv�lou kv�tákovou polévku a bramborovou kaši z brambor s rybími prsty, prob�hla VIII.etapa celotáborové hry "Záchranná cesta p�es hranice". P�es hranice byly cetehové týmy poušt�ny pouze v p�ípad�, �e jejich batoh obsahoval pouze v�ci, které se mohou, nebo naopak musí do dané zem� p�ivézt. V p�ípad�, �e v�ci nem�ly nebo naopak m�ly, musely si týmy pro v�ci dob�hnout zp�t do tábora nebo je zde zase ponechat. Byla to legrace.

Po ve�e�i, kdy byly bolo�ské špagety prob�hla tane�ní sout� p�ihlášených pár� a odm�nou byla slavnostní ve�e�e. Tan�ilo se jako o �ivot. Byly to vyrovnané výsledky a práce poroty byla vskutku velmi náro�ná. Po ukon�ení tane�ní sout�e byla krátká diskotéka a po ní se všichni odebrali do svých pelíšk�. Dobrou noc všem :-)

 

10.DEN 22.8.2016

P�átelé, kamarádi.

Dnešní den byl celý naruby :-D. Vedoucí byli prágoši, prágoši vedoucí a n�kte�í z nich i vedení. Oble�ení bylo také naruby stejn� tak i celý re�im dne. Budila nás ve�erka, pak ve�erní nástup, pak byl ob�d, sva�ina, snídan�, rozcvi�ka a budí�ek nás zahnal do postelí :-)

Program celý naruby zajistil pestré dopoledne a odpoledne byla VII. etapa celotáborové hry "Indie". Týmy musely pou�ívat všechny smysly a chytit fakíra a usednout na jeho fakírskou �idli. Op�t jsme si u�ili spoustu srandy. A já te� u� musím utíkat, proto�e za chvilku za�íná no�ní bojovka. Tak papapa :-)

Tak jsou všichni v po�ádku zp�t a ve svých postýlkách sní sv�j sadký sen. Dobrou noc :-)

 9.DEN 21.8.2016

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne byl oddílový program, kdy se oddíly pod vedením svých oddílových vedoucích v�novaly táborovým dovednostem a spoust� dalších zajímavých aktivit.

Po ob�d�, ke kterému nám naše výborná kuchyn� p�ipravila hov�zí  polévku a sví�kovou s knedlíkem, prob�hla VI. etapa celotáborové hry pod názvem "HA, Amerika". Byla p�i tom hrozná sranda a strašn� jsme se nasmáli, proto�e polovina cestovatel� dorazila do Ameriky v noci, tudí� NIC nevid�li (noc jsme simulovali šátky na o�ích) a druhá polovina cestovatel� narazila na kmen, se kterým se nedomluvili (m�li šátky na ústech nebo zalepenou pusinu). Tak se vytvo�ily dvojice. Slepí a n�mí. N�mí navád�li slepého a odehrál se fotbalový turnaj. Opravdu legrace :-)

Po ukon�ení celotáborovky byla ve�e�e, ke které byly nudle s mákem a cukrem.

Po ve�erním nástupu, prob�hla tématická diskotéka "Superhrdinové". M�li jsme plnou jídelnu Superman�, Betmen�, Ko�i�ích �en, Zor�, Ú�as�ák�, Helboj�, Halk� a pak speciální dva �eské superhrdiny Mikuláše a Hloupého Honzu. (Nevím jak se všechna ta jména superhrdin� píší, tak to píši prost� �ESKY :-D) U�ili jsme si  dost legrace. Po ukon�ení diskošky se všichni rozešli do svých postýlek a ulehli ke spokojenému spánku. Tak�e i Vám p�ejeme dobrou noc :-)

8.DEN 20.8.2016

 

P�átelé, kamarádi.

Dnešní den byl velmi pestrý. Dopoledne byla Sázavská Olympiáda, která byla zahájena vzty�ením olympijské vlajky za doprovodu olympijské hymny a slo�ením slibu rozhod�ích i sportovc�. Po zahájení všechny d�ti dokázaly neuv��itelné výkony. Byly disciplíny jako sprint, marathon, skok do dálky, hod koulí, opi�í dráha, st�elba, vis na lan� a hod ošt�pem.

Po ob�d�, ke kterému jsme m�li frankfurtskou polévku, ku�ecí plátek zape�ený se sýrem a brambor, prob�hla Sázavská táborová pou�, kde d�ti na atrakcích vyhrávaly Sázavské zla�áky, které pak utratily v Sázavské prodejn� Williho Douchy.

Po ve�e�i, kdy  nám naše kuchyn� p�iravila rizoto sypané sýrem, prob�hl ve�erní nástup a po n�m slavnostní vyhodnocení Sázavských Olympijských her. Na stupni vít�z� se st�ídali sportovci všech v�kových kategorií, rozdávaly se medaile a diplomy. Po ukon�ení olympijských her se d�ti odebraly do svých pelíšk� a sladce odpo�ívaly a� do rána. Dobrou noc všem :-)

7.DEN 19.8.2016

 

 

P�átelé, kamarádi.

Dnes po snídani, ke které bylo pe�ivo, máslo a marmeláda se d�ti u�ily práci s mapou a buzolou a morseovku.

Po ob�d�, ke kterému nám naše ú�asné kucha�ky uva�ily knedlí�kovou polévku se zeleninou a bramborové knedlíky se špenátem a masí�ko, nás navštívili naši kamarádi z Odd�lení slu�ební hipologie, Policie hlavního m�sta Prahy a p�edvedli nám, jak probíhá výcvik i výb�r policejních koní. D�ti si je mohly pohladit a ptát se na vše, co je zajímalo. Byla to krásná ukázka.

Po ukon�ení policejní p�ednášky, byla pátá etapa celotáborové hry nesoucí název "Ztraceni mezi zem�mi", kdy cetehové týmy vyrazily na cestu podle azimutu s buzolou a p�itom hledaly písmena morseovky a skládaly z nich zprávu. Vrátily se do tábora všichni v ú�asném �ase i s tajnou zprávou.

Po ve�e�i, ke které byly šunkofleky byl sportovní ve�er. Te� u� všichni sladce odpo�ívají a t�ší se na zít�ejší olympijské hry. Dobrou noc všem :-)

 

 

6.DEN 18.8.2016

P�átelé, kamarádi.

Máme za s sebou šestý den, kdy dopoledne byl oddílový program a d�ti�ky si vyráb�ly tri�ka podle svých tým�. Moc se jim povedla, a� všechna tri�ka uschnou, uká�eme Vám je :-D

K ob�du jsme m�li výbornou polévku a ku�ízek s bramborem. Po ob�d� byl sladký polední klid a po sva�in� �tvrtá etapa celotáborové hry nesoucí název "V zajetí egyptských otroká��". Týmy p�ed královnou Kleopatrou musely postavit co nejvyšší pyramidu z kamen�, které si musely p�ed tím vysout�it. 

V podve�er jsme m�li ú�asnou návšt�vu, kdy nás navštívili kamarádi a p�ivezli sebou své mazlí�ky. Roztomilé �ty�m�sí�ní lví�e a roztomilou, sedmiletou, albínskou hroznýšku královskou. Fakt pecka. Dí�ata byla nadšená. Jak by také ne, jak �asto se m��ete pomazlit se lví�etem nebo s hadem. I dosp�láci byli nadšeni.

Po ve�e�i, ke které dnes byla krupicová kaše, byl ve�erní nástup, vyhlášení výsledk� celotáborové hry a te� u� se rozhýbaly boky na diskošce.

Všechna dí�átka jsou v po�ádku, spokojená, usm�vavá a radostná. Ur�it� na vás moc myslí a posílají všem pusinku. Tak my vám p�ejeme krásný ve�er a sladkou dobrou noc. :-)

5.DEN 17.8.2016

P�átelé, kamarádi.

Dnes jsou všechny oddíly na tajné celodenní výprav�, kde za pomocí indicií postupují k cíli, ale kam, to vám te� �íct ješt� nem��u. To a� ve�er, a� se všichni nadšen� vrátí :-) Krásný den všem.

Tak te� u� vám to m��u �íct :-) Vaše naše d�ti�ky, byly dnes na celodenním výlet� na hrad� �eský Šternberk. Dovedly je tam poschovávané indicie v podob� hádanek. Všechny d�ti indicie rozluštily a dorazily na hrad, kde na n� �ekala krásná prohlídka. Všem se to moc líbilo. I vedoucím a prákoš�m :-)

P�i zpáte�ní cest� se naši nejmenší svezli vlakem a ostatní dorazili zase procházkou. N�kte�í, kterým se necht�lo u� tolik �apat, p�emluvili hasi�e po�ádající sv�j výcvik, a ti je na raftech bezpe�n� p�evezli na druhý b�eh. No prost� si to normáln� zkrátili. Ale jak se �íká co není zakázáno je dovoleno :-D.

Ve�er se všechny oddíly v po�ádku vrátily zp�t do tábora, kde na n� �ekala výborná ve�e�e. M�ly bu�tguláš s pe�ivem a jako druhou ve�e�i polévku se zeleninou a písmenky. Te� u� všichni sladce spinkají a zdají se jim krásné sny. Zítra jsme jim troši�ku posunuli budí�ek, aby si po�ádn� všichni odpo�inuli. P�ejeme dobrou noc a sladké sny všem :-)

 

 4.DEN 16.8.2016

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne probíhal oddílový program. Nejmladší oddíl se p�i své h�e podíval do Austrálie, druhý oddíl lovil divokou zv��, t�etí oddíl hrál ruce, nohy, o�i, �tvrtý oddíl hrál p�ehazku, pátý oddíl m�l provázkohraní, šestý oddíl si hrál na ve�erní�ky, sedmý oddíl se u�il orientaci v map� a osmý oddíl hrál balónkovanou.

K ob�du jsme m�li �o�kovou polévku, masové koule s rajskou omá�kou a t�stovinami. Pak jsme si odpo�inuli p�i odpoledním klidu a po odpo�inku jsme se vydali na t�etí etapu celotáborové hry "Ponorková bitva u Japonska", sonary pípaly, torpéda létala a ponorky manévrovaly, aby se vyhnuly sest�elení. Zajímavá velkolepá bitva, která se jisto jist� zapíše do novodobých vále�ných d�jin :-) Nejzajímav�jší bitva ovšem byla ta, kdy se d�tské ponorky rozhodly bojovat proti dosp�lák�m.

Po ve�e�i, ke které bylo maso na kari s rý�í, probíhal op�t oddílový program správný zálesák, umíš být vtipný, pomlouvání a ubohá malá ko�i�ka, Sandokan, Airbag, Zapal co m��eš aneb neho�í Pé�o, neho�í, dokon�ení denního hraní, sport a tlu�huba.

No a pak p�išla p�íprava na ve�erku, ve�erka a op�t zaslou�ený spánek. Dobrou noc :-)

 

3.DEN 15.8.2016

P�átelé, kamarádi.

Dnes dopoledne probíhal oddílový program t�eba jako: Pidi midi, pidi midi, pidi midi hry, lapa� vzpomínek, toulky po zdejších kopcích, ru�ní práce, vyráb�ní �lobrda a samoz�ejm� nechyb�ly tábornické dovednosti.

Po ob�d�, ke kterému byl hov�zí vývar s nudli�kami a obalovaný kv�ták, jsme se všichni sešli v jídeln�, která se na pár hodinek prom�nila v kinosál, a pustili jsme si tématický film "Cesta kolem sv�ta". Po shlédnutí filmu, následovalo tématické divadlo, kdy oddíloví vedoucí se prom�nili v herce, kte�í p�edstavovali cestovatele z r�zných zemí, a v divadle se d�ti seznámily s cílem celotáborové hry. Za�ili jsme u toho plno legrace a p�itom víme, kam všude po Sázavském sv�t�, se podíváme.

Odpoledne bylo v�nováno druhé etap� celotáborové hry, nesoucí název "Velký výlet". D�ti byly rozd�leny do cetehových tým�, nesoucích jednotlivé názvy zemí jako Mexiko, Špan�lsko, Egypt, N�mecko, Anglie, Indie, Japonsko a �ína. D�ti dostaly na �ela �ísla, která si musely ochránit proti nep�átel�m cestování a dosáhnout svého cíle nep�e�teni. Po párcích v rohlíku, které byly k ve�e�i, byl jako ka�dý ve�er ve�erní nástup, kde prob�hlo vyhodnocení druhé etapy.

Po nástupu byl sportovní podve�er a pak po hygien� následovala ve�erka a sladký spánek. Dobrou noc všem :-)

2.DEN 14.8.2016

P�átelé , kamarádi.

Dnes dopoledne prob�hla dlouho o�ekávaná první etapa celotáborové hry "PR�JMY". M�la jako ka�dý rok velký úsp�ch. :-) Do�kali jsme se op�t neskute�ných výkon� od Vašich Našich dí�átek, které byly nále�it� ocen�ny. K ob�du byl ku�ecí vývar s písmenky a vep�o, knedlo, zelo. Nezbylo :-). Odpolední program byl v duchu oddílovém. Probíhaly tábornické dovednosti, sportovní hry, zem�pisné znalosti a spoustu dalších zajímavých aktivit. Po vé�e byla seznamovací diskotéka, na kterou jsme se všichni t�šili. Te� u� jsou všichni vaši milá�kové ve svých postýlkách a sn�jí sladké sny. Dobrou noc všem :-)

1.DEN 13.8.2016

 

P�átelé, kamarádi.

Jsme v po�ádku na naší táborové základn�. Cesta byla naprosto klidná a pohodová. Dí�átka jsou ubytovaná a vybalená. Postupn� se seznamují s okolím a novými kamarády. Kdy� bylo všechno vybaleno, vyrazily oddíly na pr�zkum zdejších krásných les�. Te� práv� stojí ve front� na ve�e�i, ke které nám dnes naše skv�lá kuchyn� p�ipravila �ínu s rý�í. Všechny vás moc zdravíme a doufáme, �e odpo�íváte :-D

 

ODJEZD NA TÁBOR

Tak u� máme srpen a to znamená, �e se p�iblí�il �as odjezdu. Sraz na míst� odjezdu na tábor se uskute�ní v sobotu dne 13.8.2016 v 10:45 (odjezd plánován -v 11:00 hod), parkovišt� u polikliniky Antala Staška, metro ,,C" Bud�jovická. P�ij�te všichni v�as, a� se na nikoho ne�eká a m��eme být co nejd�íve na tábo�e. Nezapome�te si potvrzení od léka�e a bezinfek�nost.

Moc se na Vás všichni t�šíme

 

 Tábor 2016

Kapacita tábora je 100 míst.

 

V SOU�ASNÉ DOB� JICH ZBÝVÁ:

 

kapacita je napln�na

aktualizováno dne 9.6.2016 v 10:00 hod

Co letos s sebou za kostým?

Jaký koliv, který pat�í na cestu kolem sv�ta :-)

a na tématický ve�er kostým superhrdin� :-)

 

 Nejnov�jší sd�lení pro všechny táborníky a jejich rodi�e

P�ÁTELÉ, KAMARÁDI!

 

Rok se nám s rokem sešel a p�ípravy letošního tábora Sathava jsou v plném proudu. Letošní termín tábora je od 13.8.2016 do 27.8.2016. Cena poukazu byla stanovena na �ástku 4.560,-K� a p�ihlášku je nutné zaslat do konce m�síce ÚNORA 2016 na e-mail: hojada.s@seznam.cz . Stejn� jako v p�edchozích letech platí i letos, kdo d�ív pošle pojede. Tak posílejte. V p�ípad� dotaz� pište nebo volejte. T�šíme se na vid�nou ve stejné sestav�. Hezký den Danka a všichni táboroví nadšenci. :-D